Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.83.2021.BS                                                                           Opole,   dnia  06 kwietnia 2022r.

 P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.63 ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2021r. poz.2373 ze zm.],

                       postanawiam                      

zawiesić postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II,  planowanego do realizacji na działkach ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice,  do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych z siedzibą w Opolu, ul. Kominka 3, zwróciła się z wnioskiem nr N/1660/2021 z dnia 05.11.2021r., o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II (działki ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice).

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie Opola.

Natomiast, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, teren lokalizacji przedsięwzięcia objęty jest granicami obszaru oznaczonego jako 25.5.Z (jednostka urbanistyczna Groszowice). Jest to teren górniczy, dla którego kierunkiem przekształceń jest strefa zieleni i wód powierzchniowych.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z §3 ust.1 pkt 40 lit.a) i lit.b) - wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust.1pkt 27 lit.a,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. z 2019r. poz.1839].

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia kwalifikowanego jw., zgodnie z art.71 ust.1 pkt 4) ustawy ooś, następuje przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Opola jako miasta na prawach powiatu, na mocy art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2021r. poz.2373 ze zm.], zwanej dalej ustawą ooś, jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakres ewentualnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w trybie art.63 i 64 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 ustawy ooś.

Prezydent Miasta Opola jako organ właściwy w sprawie, postanowieniem nr OŚR.6220.83.2021.BS z dnia 28.02.2022r., postanowił o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i tym samym o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W wymaganym terminie, tj. do dnia 24.02.2022r. (włącznie), strony postępowania nie wniosły zażalenia na powyższe postanowienie.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art.63 ust.5 ustawy ooś, zgodnie z którym organ prowadzący postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanawia
o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

  1. Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych, 45-032 Opole ul. Kominka 3
  2. pozostałe strony (w wyniku zawiadomienia) – na mocy art.49 ustawy Kpa
  3. a/a
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 688
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś dla przeds. pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II (dz.ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice)
Skrócony opis: POSTANOWIENIE o ZAWIESZENIU postępowania o wydanie DŚ do czasu przedłożenia raportu ooś dla przedsięwzięcia pn.Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II (działki ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice)
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 06.04.2022 11:28:55
Data udostępnienia informacji: 06.04.2022 11:44:06
Data ostatniej aktualizacji: 06.04.2022 16:34:05
Rejestr zmian