Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMI­ENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając zgodnie z art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021r. poz. 2373 ze zm.),

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

  • wnioskiem złożonym w dniu 17.08.2021r. przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegającego w wariancie II, proponowanym przez wnioskodawcę, na podwyższeniu składowania odpadów na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.t. do 170 m n.p.t., czyli o 7m; miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki o nr: 1/11, 1/72 a.m 1 obręb Groszowice, na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole;
  • oraz przedłożeniem tut. Organowi Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (Opole, sierpień 2022r. wraz z uzupełnieniami; opracowany przez zespół autorów: dr Dorotę Anders, mgr inż. Adama Łydkę i mgr inż. Łukasza Łydkę, PPHU Lukas Adam Łydka ul. Lutycka 17/6 44-100 Gliwice),

prowadzone jest postępowanie w przedmiotowej sprawie

oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze wymagane - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839).

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art. 77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy); uzyskano uzgodnienie RDOŚ w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4221.75.2021.JDG z dnia 31.12.2021r.;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu jest organem właściwym do wydania opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia - w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych (art. 77 ust.1 pkt 2 ww. ustawy); uzyskano opinię PPIS w Opolu nr NZ.9022.7.8.2021.EK z dnia 07.10.2021r.;
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (art. 77 ust.1 pkt 4 ww. ustawy); uzyskano uzgodnienie RZGW w Gliwicach - postanowienie nr GL.RZŚ.4360.63.2021.KK2 z dnia 04.02.2022r.;
  • Marszałek Województwa Opolskiego jest organem właściwym do wydania opinii dotyczącej warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – w zakresie warunków pozwolenia zintegrowanego wymaganego dla tej instalacji (art. 77 ust.1 pkt 3 ww. ustawy); uzyskano opinię nr DOŚ-III.7220.16.202.JW z dnia 17.12.2021r. oraz z dnia 30.12.2021r.

Ponadto informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 19 marca 2022r. (włącznie). Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty
elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym
platformy PeUP i ePUAP.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 697
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko_podwyzszenie rzędnych składowiska w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, w wariancie II polegającym na podwyzższeniu rzędnych kwatery 2 składowiska odpadów o 7 metrów
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko_Podwyższenie rzędnych składowiska w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, w wariancie II polegającym na podwyższeniu rzędnych kwatery 2 składowiska odpadów o 7 metrów
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022 12:58:00
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 13:12:30
Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2022 13:11:01
Rejestr zmian