Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 02 lutego 2024r.

OŚR.6220.51.2023.MCH                                                                                                   

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 26 stycznia 2024r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej (87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k. m. 57, obręb Opole).

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k. m. 57, obręb Opole.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w części objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXIX/782/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 3 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2 ZP – tereny zieleni urządzonej, 5 ZP – tereny zieleni urządzonej.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Atlantis-Deweloper Opole Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu [45-123], ul. Budowlanych 129/3.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 02 lutego 2024r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 80
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem", zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej (87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k.m. 57, obręb Opole).
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem", zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej (87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k.m. 57, obręb Opole).
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 02.02.2024 10:03:34
Data udostępnienia informacji: 02.02.2024 10:24:52
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2024 10:17:38
Rejestr zmian