Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 01 lipca 2022r.

OŚR.6220.26.2022.MCH                                                                                                  

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą ooś,  

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 27 czerwca 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego komina pieca obrotowego z instalacji do wypału klinkieru metodą suchą o zdolności produkcyjnej ponad 500 Mg/dobę”, zlokalizowanego na terenie należącym do Cementownia „ODRA” S.A., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9.

Lokalizacja przedsięwzięcia – część działki nr: 12/12, k. m. 23, obręb Opole.

Teren realizacji przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola, jednakże niewielka część działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie (południowa część działki nr 12/12, k. m. 23, obręb Opole) oraz działka sąsiednia (należąca do Cementowni „Odra”) objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu (uchwała nr XXXIV/520/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012r.). Zgodnie z zapisami przedmiotowego planu, część działki nr 12/12, k. m. 23, obręb Opole (w tej części nie będąca miejscem realizacji przedsięwzięcia) oznaczona jest symbolem 1KK (tereny linii kolejowych).

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Cementownia „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, złożony poprzez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej,
  • Marszałek Województwa Opolskiego, jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska  i Rolnictwa

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 01 lipca 2022r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 619
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej DŚ_Budowa nowego komina pieca obrotowego z instalacji do wypału klinkieru metodą suchą o zdolności produkcyjnej ponad 500 Mg/dobę.
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej DŚ_Budowa nowego komina pieca obrotowego z instalacji do wypału klinkieru metodą suchą o zdolności produkcyjnej ponad 500 Mg/dobę.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022 08:16:41
Data udostępnienia informacji: 01.07.2022 08:16:34
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2022 08:19:20
Rejestr zmian