Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 11.12.2023r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE

 DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Działając na podstawie art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu, o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

- w dniu 10.10.2023r. do tut. organu wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia (zw. dalej raportem ooś),

-  postanowieniem z dnia 31.10.2023r. (na które nie służy zażalenie) podjęto zawieszone postępowanie,

- pismem z dnia 31.10.2023r. tut. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu ooś (uzupełnienie zostało złożone w dniu 01.12.2023r.),

- pismem z dnia 06.12.2023r. tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przedkładając raport ooś,

- przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, o czym zawiadomiono społeczeństwo odrębnym zawiadomieniem Prezydenta Miasta Opola,

- przedłużono termin załatwienia sprawy do dnia 12.02.2024r.

Stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) –drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.317, nr kontaktowy 77 45 11 819, 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 5 KPA – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  • zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy ooś – gdy po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, lub w skutek innego zdarzenia prawnego nastąpi przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tut. organowi danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

/podpisano elektronicznie/

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 106
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 11.12.2023 10:53:36
Data udostępnienia informacji: 11.12.2023 10:55:38
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2023 11:12:35
Rejestr zmian