Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole,  dnia 31 maja 2023 r.

OŚR.6220.69.2022.MKb                                                                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

zawiadamiam i informuję strony postępowania,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz część działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice; będącego własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tutejszy Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

 

W ramach przedmiotowego postępowania:

1) W dniu 9.03.2023 r., wpłynęło do tutejszego organu uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia w zakresie aktualizacji jednolitych części wód i obszarów chronionych, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ prowadzący postępowanie przekazał ww. uzupełnienie do DRZGW w Gliwicach w piśmie z 13 marca 2023 r. wraz z prośbą o podtrzymanie swojego stanowiska.

2)W dniach: 14.03.2023 r. oraz 15.03.2023 r. wpłynęło do tutejszego organu uzupełnienie Inwestora będące uszczegółowieniem Raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia na potrzeby prowadzonego przez RDOŚ w Opolu postępowania.

3) Przeprowadzono procedurę oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, polegającą m.in. na zapewnieniu stronie społecznej możliwości udziału w procedurze ocenowej dot. ww. przedsięwzięcia. Procedura ta trwała w okresie od 22.02.2023 r. – 24.03.2023 r.

4) Uzyskano wymagane prawem opinie i uzgodnienia od organów współuczestniczących w postępowaniu, tj.

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska –postanowienie nr WOOŚ.4221.78.2022.JGD/AK.3 z dnia 21.03.2023 r. (data wpływu 21.03.2032 r.) w którym uzgodnił Spółce Zakład Komunalny Sp. z o. o. w wariancie inwestorskim, realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jako organu właściwego do oceny wodnoprawnej – postanowienie nr RZŚ.4360.67.2022.KWK.2 z dnia 15 lutego 2023 r. (data wpływu 20.02.2023 r.), oraz nr GL.RZŚ.4360.67.2022.KWK.3 z dnia 30 marca 2023 r. (data wpływu 4.04.2023 r.) uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia oraz określające warunki jego realizacji,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu jako organu inspekcji sanitarnej, powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – opinia nr NZ.9022.7.9.2022.EK z 22 listopada 2022 r., opiniująca warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z pismem nr NZ.9022.7.9.2022/2023.EK.1 z 22 marca 2023 r. (data wpływu 22.03.2023 r.) podtrzymującym ww. opinię,
  • Marszałka Województwa Opolskiego - postanowienie nr DOŚ-RPŚ.7220.30.2022.HM z 30 listopada 2022 r. o odstąpieniu od wydania opinii w ww. postępowaniu, gdyż planowane przedsięwzięcie nie jest instalacją wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

5) Pismem z dnia 6 marca 2023 r. (data wpływu 12 marca 2023 r.) organizacja ekologiczna Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim wystąpiła do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym; Pismem z 20 marca 2023 r. poinformowano organizację, że uczestniczy ona w ww. postępowaniu na prawach strony;

6) Pismem z dnia 20 marca 2023 r. (data wpływu 20 marca 2023 r.) organizacja ekologiczna Towarzystwo na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu wystąpiła do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym; Pismem z 23 marca 2023 r. poinformowano organizację, że uczestniczy ona w ww. postępowaniu na prawach strony;

7) Pismem z dnia 24 marca 2023 r. (data wpływu 24 marca 2023 r.) Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA w Opolu przy ul. Tulipanów 10 z wystąpiła do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym; Pismem z 28 marca 2023 r. poinformowano organizację, że uczestniczy ona w ww. postępowaniu na prawach strony;

8) Organizacja ekologiczna Towarzystwo na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu wniosła uwagi do dokumentacji złożonej w ramach prowadzonego postępowania przy piśmie z dnia 23 marca 2023 r. Inwestor odniósł się do ww. uwag, co zostało przekazane Organizacji przy piśmie 4 maja 2023 r.;

9) Podczas prowadzonego postępowania wpłynęły uwagi i wnioski strony społecznej do dokumentacji złożonej w ramach prowadzonego postępowania, a także pisma w których wyrażono sprzeciw przeciwko budowie spalarni; W ramach postępowania wpłynęła również petycja mieszkańców Groszowic, w której mieszkańcy sprzeciwiają się budowie spalarni w Opolu-Groszowicach przy ul. Podmiejskiej 69;

 

W związku z powyższym zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, na terenie działek  1/71 oraz część działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice, w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr LVIII/1093/22 Rady Miasta Opola z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podmiejska I” w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 2297).  Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem „1IO – teren gospodarowania odpadami, z wyłączeniem terenu składowiska odpadów.

Mając na względzie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ poinformował Wnioskodawcę o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie wynikającym z art. 35 ww. ustawy Kpa i określił ostateczny termin załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2023 r. Jednocześnie mając na uwadze art. 37 ustawy Kpa, organ poinformował Stronę o możliwości wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Natomiast ze względu na magazynowanie w zbiornikach naziemnych oleju opałowego, planowane zamierzenie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) - instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. uzgodnieniami i opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.324;  tel. 77 45 11 819,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 21.06.2023 r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 412
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz część działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice
Skrócony opis: zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz część działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023 13:05:15
Data udostępnienia informacji: 31.05.2023 13:15:53
Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2023 08:15:32
Rejestr zmian