Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                                                                                                 Opole, dnia  26 sierpnia 2022 r.

OŚR.6220.51.2022.MKb

 

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że po uzyskaniu wymaganych prawem opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu jn.:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – pismo nr WOOŚ.4220.286.2022.MSe z dnia 17.08.2022 r. (data wpływu 17.08.2022 r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – pismo OPINIA nr NZ.9022.8.57.2022.AS z dnia 16.08.2022 r. (data wpływu 17.08.2022r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych – pismo nr GL.ZZŚ.3.435.170.2022.DB z dnia 18.08.2022 r. (data wpływu 19.08.2022 r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji,

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na dz. ew. nr 50/2 i 51/2 ob. Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 pkt b: „instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p. 324; tel. 77 45 11 819, e-mail:  osr@um.opole.pl. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 16.09.2022 r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 468
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na dz. ew. nr 50/2 i 51/2 ob. Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”
Skrócony opis: zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na dz. ew. nr 50/2 i 51/2 ob. Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 26.08.2022 08:27:45
Data udostępnienia informacji: 26.08.2022 09:44:29
Data ostatniej aktualizacji: 26.08.2022 09:44:06
Rejestr zmian