Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 30 sierpnia 2023r.

OŚR.6220.35.2023.MKU                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 w Opolu”,w dniu 30 sierpnia 2023r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.35.2023.MKU o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia działki nr:

  • 9/2, 9/31, 9/30, 9/14, 6/1, 9/34, 9/24, 9/35, 6/2, 6/3, 9/4, 6/6, 6/7, 5/2, 5/3, 5/4, 5/29, 5/31, 5/30, 5/32, 5/33, 5/58, 5/20, 5/67, 5/68, 5/13, 5/15, 5/17, k.m. 62, obręb Półwieś,
  • 73/1, 73/2, 1/19, 87/3, k.m. 5, obręb Półwieś,
  • 1445/156, 1446/156, 1157/156, k.m. 4, obręb Sławice.

Przedmiotowe przedsięwzięcie częściowo realizowane będzie w granicach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu – uchwała Rady Miasta Opola nr LVIII/649/06 z dnia 26.01.2006r.;
  • „Północna I” w Opolu – uchwała Rady Miasta Opola nr LV/1091/18 z dnia 25.01.2018r.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 162).

W przypadku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, organ wydający decyzję, w tym przypadku Prezydent Miasta Opola, nie bada zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepis ten wyłącza taką konieczność.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. płk Witolda Pileckiego 1.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 27 września 2023r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 § 2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 § 2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 261
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa węzła komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 30.08.2023 12:11:52
Data udostępnienia informacji: 30.08.2023 12:15:35
Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2023 12:12:17
Rejestr zmian