Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.34.2020.MCH                                                                       Opole,  dnia 11 marca 2022r.

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)                                                                                         

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.], zwanej dalej ustawą OOŚ,

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek REMONDIS MEDISON Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530) przy ul. Puszkina 41 (złożony przez pełnomocnika w dniu 21.02.2022r.), Prezydent Miasta Opola postanowieniem nr OŚR.6220.34.2020.MCH z dnia 04.03.2022r. zawiesił postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie miasta Opola, obręb Kolonia Gosławicka, dz. nr 35/4, 33/6.

Podstawę prawną do wydania ww. postanowienia stanowił art. 98 § 1 ustawy Kpa, zgodnie z którym postępowanie można zawiesić jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Ponieważ wniosek o zawieszenie postępowania złożyła strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte Prezydent Miasta Opola uznał, że pozostałe strony nie sprzeciwiają się zawieszeniu oraz że nie zagraża to interesowi społecznemu.

Zgodnie z art. 98 § 2 ustawy Kpa, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Stronami przedmiotowego postępowania, zgodnie z przepisem art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ, jest Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl .

Stosownie do postanowień art.73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. 320.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosi się o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art.35 §5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art.49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 710
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszczenia magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie miasta Opola, obręb Kolonia Gosławicka, dz. nr 35/4, 33/6
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 11.03.2022 11:35:04
Data udostępnienia informacji: 11.03.2022 12:29:27
Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2022 12:36:17
Rejestr zmian