Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                         Opole, dnia 02 czerwca 2023r.

OŚR.6220.2.2023.MCH                                                                                                   

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 01 czerwca 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Johannesa Gutenberga.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, k. m. 3, obręb Chmielowice.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice I” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXI/656/20 z dnia 29 października 2020r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 1P/U; podstawowe przeznaczenie terenu to m.in.: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki IPAK Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (45-940) przy ul. Johannesa Gutenberga 1, złożony poprzez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ocgrony Środowiska i Rolnictwa

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 02 czerwca 2023r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 287
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi, działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi, działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 02.06.2023 12:10:00
Data udostępnienia informacji: 02.06.2023 13:26:13
Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2023 11:49:09
Rejestr zmian