Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.86.2021.MCH                                                                      Opole,  dnia 27 maja 2022r.

 (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029],

zawiadamiam strony postępowania,

że po ostatecznym uzyskaniu wymaganych prawem opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu jn.:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – pismo nr WOOŚ.4220.170.2022.JGD z dnia 20.05.2022r. (data wpływu 20.05.2022r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – pismo OPINIA nr NZ.9022.8.5.2022.EK z dnia 05.01.2022r., w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz OPINIA nr NZ.9022.8.5.2022.EK.1 z dnia 04.03.2022r. podtrzymująca stanowisko zawarte w opinii nr NZ.9022.8.5.2022.EK z dnia 05.01.2022r.;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Z-cy Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych – pismo nr GL.ZZŚ.3.435.7.2022.DB z dnia 21.01.2022r. (data wpływu 25.01.2022r.), w którym stwierdził, iż dla zmiany przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz OPINIA nr GL.ZZŚ.3.435.7.2022.DB z dnia 17.05.2022r. podtrzymująca stanowisko zawarte w opinii nr GL.ZZŚ.3.435.7.2022.DB z dnia 21.01.2022r.,                                                                                                                                                                

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o zmianę decyzji nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, na dz. nr 12/26 obręb Półwieś”.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr 12/26, k. m. 62, obręb Opole.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej w Opolu – ulicy Północnej w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr LVIII/649/06 z dnia 26 stycznia 2006r. wraz z jego zmianą (Uchwała Rady Miasta Opola nr XIV/123/07 z dnia 28 czerwca 2007r.) i zgodna jest z jego zapisami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolami: 30-U, KS, PP, PS (KP, Et), 34 – ZI (ZK), które oznaczają: U – tereny zabudowy usługowej, KS – tereny obsługi komunikacji, PP – tereny zabudowy produkcyjno-technicznej, PS - tereny składów i magazynów, (Et) – stacje transformatorowe kontenerowe wbudowane jako przeznaczenie towarzyszące, (KP) – strefy głównych parkingów publicznych i wewnętrznych - przeznaczenie towarzyszące, (ZK) - tereny zieleni izolacyjnej jako osłony akustyczne – przeznaczenie towarzyszące, ZI - tereny zieleni izolacyjnej.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl..

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 17.06.2022r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 626
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, na dz. nr 12/26 obręb Półwieś”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, na dz. nr 12/26 obręb Półwieś”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 27.05.2022 11:08:56
Data udostępnienia informacji: 27.05.2022 12:08:33
Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 12:16:18
Rejestr zmian