Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.51.2022.MKb                                                                                                    Opole, dnia  30 września 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

 

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamia się strony przedmiotowego postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na działkach ewidencyjnych nr 50/2 i 51/2 k.m. 30, obręb Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”, iż w dniu 27 września 2022 r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.51.2022.MKb o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki  nr 50/2 i 51/2 k.m. 30, obręb Półwieś przy ul. Wspólnej w Opolu.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek POLARIS POLAND Sp. z o. o. z/s w Warszawie.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, tj. do dnia 28 października  2022 r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art. 49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale  Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 324; tel. 77 45 11 819.

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 423
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o wydanej decyzji ooś_„Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na działkach ewidencyjnych nr 50/2 i 51/2 k.m. 30, obręb Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o wydanej decyzji ooś_„Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na działkach ewidencyjnych nr 50/2 i 51/2 k.m. 30, obręb Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 30.09.2022 12:47:40
Data udostępnienia informacji: 30.09.2022 12:56:31
Data ostatniej aktualizacji: 30.09.2022 12:56:09
Rejestr zmian