Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 08 lipca 2022r.

OŚR.6220.86.2021.MCH                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029),

 

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, dz. nr 12/26 obręb Półwieś”,w dniu 04 lipca 2022r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.86.2021.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 12/26, k. m. 62, obręb Opole.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej w Opolu – ulicy Północnej w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr LVIII/649/06 z dnia 26 stycznia 2006r. wraz z jego zmianą (Uchwała Rady Miasta Opola nr XIV/123/07 z dnia 28 czerwca 2007r.) i zgodna jest z jego zapisami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolami: 30-U, KS, PP, PS (KP, Et), 34 – ZI (ZK), które oznaczają: U – tereny zabudowy usługowej, KS – tereny obsługi komunikacji, PP – tereny zabudowy produkcyjno-technicznej, PS - tereny składów i magazynów, (Et) – stacje transformatorowe kontenerowe wbudowane jako przeznaczenie towarzyszące, (KP) – strefy głównych parkingów publicznych i wewnętrznych - przeznaczenie towarzyszące, (ZK) - tereny zieleni izolacyjnej jako osłony akustyczne – przeznaczenie towarzyszące, ZI - tereny zieleni izolacyjnej.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki CTP ETA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-004) przy Al. Korfantego 2, złożony poprzez pełnomocnika.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 05 sierpnia 2022r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 ustawy Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawy Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 454
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o zmianie DECYZJI nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, dz. nr 12/26 obręb Półwieś”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o zmianie DECYZJI nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, dz. nr 12/26 obręb Półwieś”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2022 09:07:38
Data udostępnienia informacji: 08.07.2022 09:31:16
Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2022 09:30:26
Rejestr zmian