Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

   Opole, dn. 16 listopada 2022 r.

OŚR.6220.69.2022.MKb

 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dla stron postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.  w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69

 

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000, ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, w imieniu której występuje pełnomocnik, złożony w pismem z dnia 26 września 2022 r. (data wpływu 29 września 2022 r.) wraz z uzupełnieniem z dnia 7 listopada 2022 r. (data wpływu 10 listopada 2022 r.) wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu;
  • lokalizacja przedsięwzięcia: działki o nr: 1/71 oraz część działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice;
  • pismami nr OŚR.6220.69.2022.MKb z dnia 14 listopada 2022 r. wystąpiono do organów uzgadniających, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko;
  • pismami nr OŚR.6220.69.2022.MKb z dnia 14 listopada 2022 r. wystąpiono do organu opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Marszałka Województwa Opolskiego, o zaopiniowanie realizacji przedsięwzięcia na podstawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko;
  • stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr LVIII/1093/22 Rady Miasta Opola z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podmiejska I” w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 2297).  Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem „1IO – teren gospodarowania odpadami, z wyłączeniem terenu składowiska odpadów.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.324, nr kontaktowy 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl. Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 § 5 KPA – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 15.01.2023 r.
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy ooś – gdy po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, lub w skutek innego zdarzenia prawnego nastąpi przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tut. Organowi danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.                                                                                                                                                     

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 460
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postepowania o wystąpieniu do organów współuczestniczących w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do organów współuczestniczących w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów” na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 17.11.2022 14:01:33
Data udostępnienia informacji: 17.11.2022 15:05:58
Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2022 15:05:42
Rejestr zmian