Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.81.2022.MWi                                                                                                                                      Opole,  dnia 19.04.2023r.  

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamia się strony postępowania,

tj. osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym do działki nr 8/8 a.m. 1 obręb 0058 Groszowice,

że w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku spółki REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s w Opolu, Al. Przyjaźni 9, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”

(lokalizacja przedsięwzięcia: części działek 26/4 i 26/6, 1/19, 26/3, 26/5 km. 1 obręb 0058  Groszowice):

  • Marszałek Województwa Opolskiego przy piśmie nr DOŚ-RPŚ.7220.36.2022.JZ z dnia 09.01.2023r. wezwał REMONDIS Opole Sp. z o.o. do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia; KIP został uzupełniony w dniu 20.01.2023r. (uzupełnienie nr 1 );
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dwukrotnie, bo przy pismach: nr GL.RZŚ.435.103.2022.KWK.1 z dnia 12.01.2023r. oraz nr GL.RZŚ.435.103.2022.KWK.2 z dnia 24.02.2023r. wystosował wezwania do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia; KIP został uzupełniony w dniach: 06.02.2023r. (uzupełnienie nr 2) i 10.03.2023r. (uzupełnienie nr 3);
  • Uzyskano opinie:
  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4220.425.2022.JGD z dnia 26.01.2023r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko; opinia podtrzymana przy piśmie z WOOŚ.4220.93.2023.AK z dnia 31.03.2023r.;
  2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - opinia nr GL.RZŚ.435.103.2022.KWK.3 z dnia 28.03.2023r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; w opinii określono warunki realizacji inwestycji;
  3. Marszałka Województwa Opolskiego – opinia nr DOŚ-RPŚ.7220.36.2022.JZ z dnia 27.01.2023r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; opinia podtrzymana przy piśmie nr DOŚ-RPŚ.7220.36.2022.JZ z dnia 30.03.2023r.;
  4. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ.9022.8.84.2022.EK z dnia 28.12.2023r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; PPIS wniósł uwagę dotyczącą prowadzenia przedsięwzięcia w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu i substancji do środowiska, w tym złowonnych; opinia podtrzymana przy piśmie nr NZ.9022.8.84.202/2023.EK.1 z dnia 28.03.2023r.

Wobec powyższego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje się, iż zebrano materiał dowodowy w sprawie. Strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy ooś– o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 10.05.2023r. włącznie.

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w art. 74 ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 366
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną_do stron postępowania, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym, tj. do dz. nr 8/8 am. 1 Groszowice
Skrócony opis: zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną_do stron postępowania, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym, tj. do dz. nr 8/8 am. 1 Groszowice
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 19.04.2023 09:15:31
Data udostępnienia informacji: 19.04.2023 09:27:07
Data ostatniej aktualizacji: 19.04.2023 09:26:58
Rejestr zmian