Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.35.2023.MKU                                                                                                                              

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2023r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. płk Witolda Pileckiego 1, złożony przez pełnomocnika pismem z dnia 10.07.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 10.07.2023r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 w Opolu”;
  • pismami nr OŚR.6220.35.2023.MKU z dnia 20.07.2023r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Lokalizacja przedsięwzięcia:

  • działki nr: 9/2, 9/31, 9/30, 9/14, 6/1, 9/34, 9/24, 9/35, 6/2, 6/3, 9/4, 6/6, 6/7, 5/2, 5/3, 5/4, 5/29, 5/31, 5/30, 5/32, 5/33, 5/58, 5/20, 5/67, 5/68, 5/13, 5/15, 5/17, k.m. 62, obręb Półwieś,
  • 73/1, 73/2, 1/19, 87/3, k.m. 5, obręb Półwieś,
  • 1445/156, 1446/156, 1157/156, k.m. 4, obręb Sławice.

Przedmiotowe przedsięwzięcie częściowo realizowane będzie w granicach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu – uchwała Rady Miasta Opola nr LVIII/649/06 z dnia 26.01.2006r.;
  • „Północna I” w Opolu – uchwała Rady Miasta Opola nr LV/1091/18 z dnia 25.01.2018r.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 162).

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w  § 2 ust.1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, (…),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1839 ze zm.).

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Informuję również, że zgodnie z: art. 35 § 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu oraz art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech Tańczuk

Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

                                                                                                    

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 247
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współuczestniczących ws. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa węzła komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 21.07.2023 07:39:58
Data udostępnienia informacji: 21.07.2023 07:58:21
Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2023 07:59:17
Rejestr zmian