Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.78.2021.BS

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art.33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029],

Prezydent Miasta Opola

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

  • wnioskiem złożonym w dniu 11.10.2021r. przez Panią Rozwitę Rink, prowadzącą Fermę Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów, na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś (działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś) oraz
  • przedłożeniem tut. Organowi przez Wnioskodawcę, opracowania Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (Wrocław, październik 2021; autor: ECOPLAN Radosław Kowalczyk),

wszczęte zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przedłożonego opracowania.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze wymagane (na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko) - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. z 2019r. poz.1839 ze zm.].

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art.75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art.77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy);
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu jest organem właściwym do wydania opinii dotyczącej ww. warunków - w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych (art.77 ust.1 pkt 2 ww. ustawy);
  • PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia ww. warunków - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (art.77 ust.1 pkt 4 ww. ustawy);
  • Marszałek Województwa Opolskiego jest organem właściwym do wydania opinii dotyczącej ww. warunków – w zakresie warunków pozwolenia zintegrowanego wymaganego dla tej instalacji (art.77 ust.1 pkt 3 ww. ustawy).

Ponadto informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 22 lipca 2022r. (włącznie). Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta Opola

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 582
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia), na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś - Ferma Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia), na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś - Ferma Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2022 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 22.06.2022 14:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 15:01:03
Rejestr zmian