Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI  O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów”, miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki nr: 1/71 i część 1/72, k.m. 1, obręb Groszowice, będących własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

 • Przeprowadzono procedurę oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, polegającą przede wszystkim na zapewnieniu stronie społecznej możliwości udziału w procedurze ocenowej dot. ww. przedsięwzięcia. Procedura ta trwała w okresie od 10 marca do 09 kwietnia 2023r. (włącznie).
 • Uzyskano stanowiska tzn. opinie / uzgodnienia nw. organów współuczestniczących w postępowaniu:
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – postanowienie nr WOOŚ.4221.87.2022.JGD/MP/AK z dnia 06.04.2022r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 06.04.2023r.), którym uzgodnił Spółce Zakład Komunalny Sp. z o.o., w wariancie inwestorskim, realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – opinia nr NZ.9022.7.10.2022.EK z dnia 28.11.2022r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 29.11.2022r.), którą pozytywnie zaopiniowano środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia; ww. stanowisko zostało podtrzymane pismem nr NZ.9022.7.10.2022/2023.EK.1 z dnia 22.03.2023r.;
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego do oceny wodnoprawnej – postanowienia nr: GL.RZŚ.4360.68.2022.AS/KWK z dnia 17.02.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 22.02.2023r.) oraz RZŚ.4360.68.2022.AS z dnia 31.03.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 05.04.2023r.), którymi uzgodniono realizację przedsięwzięcia oraz określono warunki jego realizacji;
 • Marszałka Województwa Opolskiego, jako organu właściwego do zmiany pozwolenia zintegrowanego – opinia nr DOŚ-RPŚ.7220.31.2022.JW z dnia 17.03.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 17.03.2023r.);
 • Pismem z dnia 24.03.2023r. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA wystąpiło z wnioskiem o dopuszczenie go jako podmiotu na prawach strony w przedmiotowym postepowaniu; pismem z dnia 29.03.2023r. poinformowano Stowarzyszenie, że uczestniczy ono w ww. postępowaniu na prawach strony;
 • Pismem z dnia 06.04.2023r. Fundacja „Eko Patrol Dolny Śląsk” wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony; pismem z dnia 12.04.2023r. poinformowano Fundację, że uczestniczy ona w ww. postępowaniu na prawach strony;
 • Ponadto pismem z dnia 07.04.2023r. ww. Fundacja wniosła uwagi i wnioski do dokumentacji złożonej w ramach przedmiotowego postępowania, przy piśmie z dnia 24.04.2023r. Inwestor odniósł się do ww. uwag, co zostało przekazane Fundacji przez tut. Organ przy piśmie z dnia 27.04.2023r.;
 • Fundacja „Eko Patrol Dolny Śląsk” pismami z dnia 06.04.2023r. wniosła również o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa oraz złożyła petycję, w której wnosi o wydanie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.;
 • W dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Dodatkowo informuje się, że przy piśmie z dnia 13.03.2023r. Inwestor wniósł o sprostowanie nazwy przedsięwzięcia; po sprostowaniu brzmienie nazwy przedsięwzięcia jw.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podmiejska I” w Opolu, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr LVIII/1093/22z dnia 25.08.2022r.; teren oznaczony symbolem 1IO z przeznaczeniem na teren gospodarowania odpadami, z wyłączeniem składowiska odpadów i zgodne jest z jego zapisami.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tj. dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane) oraz do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z: § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. uzgodnieniami i opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 18.05.2023r. włącznie.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 428
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola - Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 27.04.2023 12:01:16
Data udostępnienia informacji: 27.04.2023 12:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2023 12:13:50
Rejestr zmian