Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.I.BS.7670-34/08

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2023r. poz.775], zwanej dalej Kpa oraz art.49 Kpa, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.]

informuje się

wszystkie strony postępowania administracyjnego,

które prowadzone jest w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy istniejącym jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej firmy LAGOS, stanowiącej samodzielny moduł z przyłączeniem wymaganych mediów, lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C, o aktualnych okolicznościach kontynuowanego postępowania, w wyniku których następuje zakończenie tegoż postępowania:

  • Jak wskazano we wcześniejszym ZAWIADOMIENIU z dnia 30 maja 2023r., ostatnim rozstrzygnięciem wiążącym wszystkie organy oraz strony przedmiotowego postępowania jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2022r., sygn. akt II SA/Op 205/22 (prawomocny od dnia 29 października 2022r.), który oddalając sprzeciw wniesiony przez Inwestora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, względem decyzji SKO w Opolu z dnia 31 maja 2022r., w konsekwencji utrzymuje ją w mocy. Decyzja SKO w Opolu z dnia 31 maja 2022r., na mocy związania wszystkich organów oceną prawną sprawy wyrażoną w ww. orzeczeniu WSA w Opolu, stanowi dla tut. Organu podstawę do dalszego procedowania, przy uwzględnieniu wszystkich wskazań Kolegium wyrażonych w tej decyzji.
  • Zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami Kolegium sformułowanymi w decyzji z dnia 31 maja 2022r., raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany w 2008r. na potrzeby przedmiotowego postępowania, wymaga cyt. (z decyzji Kolegium) „aktualizacji w całokształcie”, tj. (w uproszczeniu) wymaga uaktualnienia co do meritum oraz opracowania jego tekstu „jednolitego”. W ślad za wskazaniami i zaleceniami Kolegium, pismem z dnia 08.02.2023r., tut. Organ wystosował wezwanie do Inwestora o wykonanie powyższego. Dokumentacja opracowana na wezwanie, przedłożona została przez Inwestora w dniu 27.03.2023r. i poddana została analizie.
  • Po analizie przedłożonej dokumentacji oceniono, że nie spełniała ona - co do istoty i w całokształcie - wymogów wynikających z treści wezwania, bowiem:
    • przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia zamiast Raportu oddziaływania na środowisko, choć w obu ww. rozstrzygnięciach oraz wezwaniu tut. Organu jednoznacznie była mowa o raporcie oddziaływania na środowisko;
    • ponadto, przedłożony dokument opracowany został na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy „ocenowej” ooś (art. 62a ustawy ooś), która w przedmiotowej sprawie, w żadnym zakresie nie ma zastosowania, bowiem jest to kontynuacja „starego” postępowania na podstawie „starych” przepisów, czyli ustawy Prawo ochrony środowiska; wiedzę w tym zakresie - ponad wszelką wątpliwość - Inwestor również posiadał.
  • W powyższych okolicznościach, pismem z dnia 22.06.2023r., tut. Organ wezwał Inwestora do usunięcia rażącej wadliwości przedłożonej dokumentacji, poprzez złożenie raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dokumentu opracowanego w formie i zakresie merytorycznym omówionym w wezwaniu z dnia 08.02.2023r. Dokument zatytułowany Raport o odziaływaniu na środowisko (Opole, lipiec 2023r.) przedłożony został przez Inwestora w dniu 27.07.2023r. i poddany został analizie.
  • Po szczegółowej analizie przedłożonej dokumentacji oceniono, że przedłożony dokument nie został opracowany w sposób i zakresie zgodnym z wezwaniem (tym samym ze wskazaniami i zaleceniami Kolegium), co w konsekwencji uniemożliwia dalsze procedowanie przedmiotowego postępowania. Przedłożony dokument obarczony jest wieloma wadliwościami, w tym w szczególności najbardziej rażącą polegającą na braku cyt. „pogłębionych i uaktualnionych analiz” kwestii związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz hałasu oraz kumulowaniem się poszczególnych oddziaływań (w oparciu o aktualne „środowiskowe” przepisy wykonawcze).
  • W zaistniałych okolicznościach przedmiotowej sprawy, tj. wobec niskiej wartości dowodowej przedłożonego dokumentu – Raportu o odziaływaniu na środowisko (Opole, lipiec 2023r.) i niemożności dalszego procedowania w sprawie w oparciu o ten dokument, niniejszym zawiadomieniem tut. Organ informuje strony postępowania o zebranym materiale dowodowym jw. i zakończeniu postępowania dowodowego w dacie niniejszego zawiadomienia. W następstwie powyższego wydana zostanie decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C, działka nr 884 obręb Grudzice (stary nr działki: 2522/238 k.m.45 obręb Grudzice;  zmiana numeracji działek w Grudzicach nastąpiła z dniem 15.12.2022r.).

Przypomina się, iż w przedmiotowej sprawie stronami postępowania są właściciele / użytkownicy wieczyści działek / nieruchomości, pozostających w zasięgu szeroko rozumianego oddziaływania przedsięwzięcia, który wyznaczony został analizą zawartą w raporcie oddziaływania na środowisko (przez organ odwoławczy, tj. Samorządowe Kolegium odwoławcze w Opolu). Oddziaływania zobrazowane zostały jako rozkład stężeń poszczególnych zanieczyszczeń atmosferycznych w postaci izolinii oraz rozkład izofon w przypadku hałasu, przy czym wartości tych izolinii mają wartości znacznie odbiegające - mniejsze od wartości normatywnych.

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, wszystkie strony tegoż postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl. W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Na zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym zgromadzonym
w przedmiotowej sprawie

wskazuje się termin do dnia 10 listopada 2023r. (włącznie).

 Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o zakończeniu postępowania dowodowego (zgodnie  z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów (zgodnie z art.10 §1 Kpa).

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 204
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o aktualnym jego etapie (po uchyleniu DŚ przez SKO w Opolu), tj. o ZAKOŃCZENIU postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym; dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazd przy istniejącym jednorodz budynku mieszk z częścią garażowo-warsztatową (kabina f. LAGOS); lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o aktualnym jego etapie (po uchyleniu DŚ przez SKO w Opolu), tj. o ZAKOŃCZENIU postępowania dowodowego i zgromadzonym materiale dowodowym; dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazd przy istniejącym jednorodz budynku mieszk z częścią garażowo-warsztatową (kabina f. LAGOS); lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 13.10.2023 12:03:20
Data udostępnienia informacji: 13.10.2023 12:20:03
Data ostatniej aktualizacji: 13.10.2023 12:19:47
Rejestr zmian