Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.47.2023.MWi                                                                                              Opole,  dnia 08.12.2023r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3a-3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek Spółki Mondial Spółka z o.o. i Zoltar INVEST Spółka z o.o., obie z siedzibą w Katowicach 40-085 Opole ul. Mickiewicza 21, w imieniu których występuje pełnomocnik, złożony pismem bez numeru data wpływu do tut. organu 11.09.2023r., wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji”;
  • pismami nr OŚR.6220.47.2023.MWi z dnia 08.12.2023r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu;
  • stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji;
  • przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie dz. 369/7 obręb 0118 Zakrzów.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przez uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z:

  • 3 ust. 1 pkt 34 lit.b - instalacje do dystrybucji produktów naftowych z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego;
  • 3 ust. 1 pkt 35 lit.b – instalacje do podziemnego magazynowania produktów naftowych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 22 z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl. W celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 5 Kpa – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 03.02.2024r.
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  • zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy ooś – gdy po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, lub w skutek innego zdarzenia prawnego nastąpi przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tut. Organowi danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                        

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 158
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkwoaniach dla przeds.pn. Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji;dz. nr 369/7 obr.0118 Zakrzów
Skrócony opis: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji”
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 08.12.2023 09:32:43
Data udostępnienia informacji: 08.12.2023 09:43:23
Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2023 09:34:39
Rejestr zmian