Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.68.2022.MKU

 

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

które prowadzone było w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów” planowanego do realizacji na terenie działek nr: 1/71 oraz część 1/72, k.m. 1, obręb Groszowice, jn.

W dniu 24.05.2023r. za pośrednictwem platformy EPUAP pełnomocnik Wnioskodawcy złożył wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.68.2022.MKU z dnia 24.05.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Tut. Organ biorąc pod uwagę przesłanki wskazane we wniosku z dnia 24.05.2023r., postanowieniem nr OŚR.6220.68.2022.MKU z dnia 31.05.2023r. nadał decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.68.2022.MKU z dnia 24.05.2023r. rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuję jednocześnie strony przedmiotowego postępowania, iż na ww. postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 22 czerwca 2023r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanym jw. postanowieniu (zgodnie z art. 49 § 2 Kpa) oraz kolejne 7 dni na wniesienie przez stronę zażalenia na wydane postanowienie (zgodnie z art. 108 § 2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydane postanowienie oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl

 

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 332
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.68.2022.MKU z dn. 24.05.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 01.06.2023 08:25:32
Data udostępnienia informacji: 01.06.2023 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2023 14:00:00
Rejestr zmian