Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.14.2022.BS                          

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j.  Dz.U. 2021r. poz.735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029],  

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

  • Uzyskano opinie organów współuczestniczących w postępowaniu:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie  nr WOOŚ.4220.210.2022.BB z dnia 24.06.2022r. (data wpływu 24.06.2022r.),
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo OPINIA nr GL.ZZŚ.3.435.122.2022.MO z dnia 24.06.2022r. (data wpływu 29.06.2022r.).
  • W wyniku powyższego, tj. zgodnych opinii organów współuczestniczących w postępowaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, w dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lokalizacja przedsięwzięcia:   działka ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice.

Przypomina się, iż stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, wszystkie strony tegoż postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Na zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie

wskazuje się termin do dnia 25 lipca 2022r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o zakończeniu postępowania dowodowego (zgodnie  z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 7 dni na wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów (zgodnie z art.10 §1 Kpa).

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 604
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o uzyskanych opiniach organów współuczestniczących, tj. RDOŚ i Wód Polskich oraz ZAKOŃCZENIU postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o uzyskanych opiniach organów współuczestniczących, tj. RDOŚ i Wód Polskich oraz ZAKOŃCZENIU postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 04.07.2022 14:50:55
Data udostępnienia informacji: 05.07.2022 08:30:46
Data ostatniej aktualizacji: 05.07.2022 07:51:57
Rejestr zmian