Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 27.06.2023r.

OŚR.6220.20.2023.MK                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2023.775), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 69 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094),

zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek ELKOM sp. z o. ul. Norweska 11, 45-920 Opole, działającego przez pełnomocnika, wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Dobrzeńskiej 68, na działkach o nr ewidencyjnych: 741/161, 769/161, 767/160, położonych w obrębie Brzezie,
  • pismami nr OŚR.6220.20.2023.MK z dnia 27.06.2023r. wystąpiono do organów współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie załączonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do postanowień art.73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. 324, nr kontaktowy 77 45 11 819,
e-mail:
malgorzata.knap@um.opole.pl lub osr@um.opole.pl

Ponadto informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto, informuje się że wydanie postanowienia o zakresie raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie może być załatwione w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się wydanie postanowienia w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 15 sierpnia 2023r.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 244
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawadomienie dla stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Dobrzeńskiej 68, na działkach o nr ewidencyjnych: 741/161, 769/161, 767/160, położonych w obrębie Brzezie
Skrócony opis: zawadomienie dla stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Dobrzeńskiej 68, na działkach o nr ewidencyjnych: 741/161, 769/161, 767/160, położonych w obrębie Brzezie
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 29.06.2023 14:56:59
Data udostępnienia informacji: 29.06.2023 15:03:09
Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2023 14:42:17
Rejestr zmian