Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.43.2022.MWi                                                                                                                                        Opole,  dnia 22.07.2022r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE

 DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1029), zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek Spółki RENEGIA 1  Sp. z o.o. ul. Górna 25C, 45-404 Opole, złożony pismem z dnia 07.06.2022r., uzupełniony w dniu 13.07.2022r., wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole, o mocy 20 MW;
  • pismami nr OŚR.6220.43.2022.MWi z dnia 22.07.2022r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu;
  • stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji;
  • przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie obrębu Kolonia Gosławicka na nw. działkach: 23/4, 24/2 a.m. 5 oraz 171/2, 172, 173, 169/2, 170, 174/5, 175/4, 176, 177/7, 168/4, 167/4, 166/4, 165/4, 164/4, 163/4, 178/5, 179/7, 180/11, 180/10, 179/6, 198/2, 197/2, 177/6, 175/3, 174/4, 185/6, 185/5, 186/5, 186/6, 184/10, 187/4, 187/3 188/7, 188/6, 189/7, 189/6, 190/6, 190/5, 191, 192, 196, 193/4, 193/3, 194/5, 194/4, 195/4, 195/3 a.m.8, o łącznej powierzchni ok. 25 ha.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie  z § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (czyli na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy).

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl. W celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 § 5 Kpa – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 22.09.2022r.   
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  • zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy ooś – gdy po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, lub w skutek innego zdarzenia prawnego nastąpi przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tut. Organowi danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                                                            

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 541
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie_dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach ob. kolonia gosławicka
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie_dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach ob. Kolonia Gosławicka
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 22.07.2022 09:41:29
Data udostępnienia informacji: 22.07.2022 09:46:12
Data ostatniej aktualizacji: 22.07.2022 09:43:00
Rejestr zmian