Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 09 kwietnia 2024r.

OŚR.6220.65.2023.MCH
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)                                                                           

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI
O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.],

zawiadamia się i informuje strony postępowania,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 wraz z rozbiórką wyłączonych z eksploatacji dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 w Opolu przy ul. Częstochowskiej w ramach realizacji zadania: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 4.0 MPa na terenie nieruchomości 1921, 1923, 2046, 1659, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu przy ul. Częstochowskiej”, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:
- Uzyskano stanowiska, tzn. opinie nw. organów współuczestniczących w postępowaniu:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – postanowienie nr WOOŚ.4220.56.2024.JGD z dnia 01.03.2024r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 01.03.2024r.), którym zaopiniowano realizację przedsięwzięcia oraz określono warunki jego realizacji:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – opinia nr NZ.9022.8.14.2024.EK
    z dnia 19.02.2024r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 21.02.2024r.), którą pozytywnie zaopiniowano środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego do oceny wodnoprawnej – opinia nr: CO.ZZŚ.4901.23.2024.DG z dnia 28.03.2024r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 29.03.2024r.), którymi zaopiniowano realizację przedsięwzięcia oraz określono warunki jego realizacji.

- W toku postępowania Inwestor pismami nr JKBI/04/2024 z dnia 28.02.2024r. oraz JKBI/06/2024 z dnia 07.03.2024r. uzupełnił przedmiotowy wniosek.

- W dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

     Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 20 maja 2024r. 

     Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 1659, 1921, 1923, 2046, obręb Kolonia Gosławicka.

     Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXII/383/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 2 U/Z – usługi, zieleń; 4 U/Z – usługi, zieleń; 1KDG – drogi publiczne – ulice główne.

        Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

  • 3 ust. 1 pkt 31) – „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

      Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 30.04.2024r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 45
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 wraz z rozbiórką wyłączonych z eksploatacji dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 w Opolu przy ul. Częstochowskiej w ramach realizacji zadania: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 4.0 MPa na terenie nieruchomości 1921, 1923, 2046, 1659, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu przy ul. Częstochowskiej”.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 wraz z rozbiórką wyłączonych z eksploatacji dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 w Opolu przy ul. Częstochowskiej w ramach realizacji zadania: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 4.0 MPa na terenie nieruchomości 1921, 1923, 2046, 1659, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu przy
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2024 13:53:48
Data udostępnienia informacji: 09.04.2024 14:10:25
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2024 14:08:50
Rejestr zmian