Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPOLA

 

Studium 2018

ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH DLA SUIKZP
METADANE ZBIORU

 System Informacji Przestrzennej UM Opola - Zagospodarowanie Przestrzenne

 

Pierwszy dokument Studium opracowano w 2001 r. (uchwała nr XXXVII/505/2001 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r.). W 2005 r. uchwalono Zmianę Studium (uchwała nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r.). W 2010 r. Rada Miasta Opola przyjęła kolejną zmianę uchwałą nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.

W wyniku zmiany granic administracyjnych miasta oraz utraty obowiązywania studium na terenach włączonych do Opola z dniem 1 stycznia 2017 r. (na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy) podjęto uchwałę nr XXXVII/738/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za sporządzeniem nowego studium była konieczność uwzględnienia zmian w przepisach prawa, a także nowych potrzeb mieszkańców i współczesnych tendencji rozwojowych miasta. Obowiazujące studium zostało przyjęte uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola obejmuje: część tekstową określającą uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego (Załącznik nr 1), część graficzną przedstawiająca uwarunkowania (Załącznik nr 2) i kierunki zagospodarowania przestrzennego (Załącznik nr 3) oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag (Załącznik nr 4).

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Studium skupiają się na celach spójnych z określonymi w dokumentach strategicznych (Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleniami Strategii rozwoju i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz Strategii rozwoju gminy), zapewniając zrównoważony i harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego dzięki:

  • tworzeniu przyjaznego klimatu dla lokowania inwestycji,
  • rozwojowi Opola jako głównego ośrodka kulturalnego, obsługi biznesu, nauki  i technologii, edukacji, ochrony zdrowia i handlu,
  • wzmocnieniu powiązań transportowych wewnątrz miasta,
  • wzmocnieniu powiązań transportowych z krajem i Europą,
  • polepszeniu jakości środowiska przyrodniczego,
  • ochronie dziedzictwa kulturowego, historycznej zabudowy urbanistycznej miasta,
  • rozbudowie infrastruktury technicznej,
  • rozbudowie infrastruktury miejskiej, w tym stref obsługi mieszkańców.

 

PROCEDURA OPRACOWANIA STUDIUM

1. Przystąpienie do sporządzenia studium:

- przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
- przekazanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia studium
- inwentaryzacja urbanistyczna

2. Składanie wniosków:

- ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia studium
- składanie wniosków do studium (w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia)
- rozpatrzenie przez Prezydenta Miasta Opola wniesionych wniosków
- opracowanie projektu studium zawierającego część określającą uwarunkowania, kierunki zagospodarowania przestrzennego (forma tekstowa i graficzna), uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko

3. Opiniowanie, uzgadnianie projektu studium:

- zaopiniowanie projektu studium przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
- opiniowanie i uzgadnianie projektu studium z właściwymi organami i instytucjami
- wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień

4. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu:

- ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu (co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia)
- wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu (na co najmniej 21 dni) oraz organizacja dyskusji publicznej
- przyjmowanie uwag do projektu studium (na co najmniej 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium)
- rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu studium
- ewentualne ponowienie etapu opiniowania i uzgadniania
- wprowadzanie zmian wynikających z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu studium

5. Uchwalenie projektu studium:

- przekazanie projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag do Biura Rady Miasta
- uchwała Rady Miasta Opola o uchwaleniu studium wraz z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag
- przekazanie uchwały oraz dokumentacji planistycznej do Urzędu Wojewódzkiego
- ocena zgodności studium z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5062
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Bucher
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 27.01.2022 14:39:18
Data udostępnienia informacji: 27.01.2022 14:39:53
Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2023 10:21:18
Rejestr zmian