Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.69.2022.MKb                                                                                                         Opole, dnia 19 lipca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz części działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice, będących własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy  ul. Podmiejskiej 69, w wariancie inwestycyjnym, proponowanym przez wnioskodawcę, w dniu 19 lipca 2023 r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.69.2022.MKb o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr LVIII/1093/22 Rady Miasta Opola z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podmiejska I” w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 2297).  Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem „1IO – teren gospodarowania odpadami, z wyłączeniem terenu składowiska odpadów.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy  ul. Podmiejskiej 69.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca, podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz organizacje ekologiczne, które przystąpiły do prowadzonego postępowania na prawach strony.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, tj. do dnia 16 sierpnia  2023 r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art. 49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 324; tel. 77 45 11 819.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Treść decyzji została również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (zakładka System Informacji o Środowisku).

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 396
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwiecia pn.: „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz części działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwiecia pn.: „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz części działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 19.07.2023 13:36:31
Data udostępnienia informacji: 19.07.2023 14:46:39
Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2023 14:46:43
Rejestr zmian