Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.43.2022.MWi                                                                                                                                                                                                 Opole, dnia 01.09.2023r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI                 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz.1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole, o mocy 20 MW (na wniosek Spółki RENEGIA 1 Sp. z o.o. ul. Górna 25C, 45-404 Opole), o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • w trakcie trwania udziału społecznego (w dniu 06.06.2023r.) wpłynęły uwagi Nadleśnictwa Opole; przy piśmie z dnia 04.07.2023r. wezwano inwestora do ustosunkowania się do tych uwag; uzupełnienie uwzględniające uwagi Nadleśnictwa Opole zostało złożone w dniu 19.07.2023r.;
  • inwestor na żądanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu dwukrotnie uzupełniał raport o oddziaływaniu na środowisko; uzupełnienia złożono w dniu 19.07.2023r. oraz 21.08.2023r.;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ.4221.35.2023.AKu.4 z dnia 25.08.2023r. uzgodnił Spółce RENEGIA 1 Sp. z o.o. w wariancie proponowanym przez inwestora warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • ponownie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, o czym zawiadomiono społeczeństwo odrębnym zawiadomieniem Prezydenta Miasta Opola (II udział społeczny).

Stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (czyli na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy).

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl. W celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 295
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania dot. postępowania o wyd.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka o kolejnych czynnościach
Skrócony opis: zawiadomienie stron postępowania dot. postępowania o wyd.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka o kolejnych czynnościach
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 05.09.2023 09:18:24
Data udostępnienia informacji: 05.09.2023 09:38:29
Data ostatniej aktualizacji: 05.09.2023 09:38:24
Rejestr zmian