Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.78.2021.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029],

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów, na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś (działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś), na terenie Fermy Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu,  o aktualnym etapie postępowania i kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

  • Uzyskano stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu jako organu inspekcji sanitarnej, opiniujące warunki realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedstawione w raporcie ooś – pismo OPINIA nr NZ.9022.7.2.2022.EK z dnia 10.02.2022r.
  • Uzyskano stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego, jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, opiniujące warunki jw. – pismo nr DOŚ-RPŚ.7220.2.2022.AK z dnia 10.02.2022r.
  • Aktualnie brak jest stanowiska Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Po dwukrotnym wezwaniu Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu ooś, i złożeniu żądanych wyjaśnień w dniu 07.06.2022r. - trwa proces uzgadniania warunków jw.

  • Aktualnie brak jest stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska.

Prezydent Miasta Opola wystosował wezwanie o zaproponowanie przez Wnioskodawcę, a następnie przyjęcie do realizacji, konkretnych rozwiązań technicznych pozwalających na redukcję odorów wokół utrzymywanych obiektów hodowlanych, tj. konkretnej stacjonarnej instalacji zamgławiającej. Instalacja ta jako bariera antyodorowa, będzie w znacznym stopniu przeciwdziałać uciążliwościom odorowym dla zabudowy mieszkaniowej usytuowanej na przeważających w tej części miasta – względem obiektów hodowlanych - kierunkach wiatrów.  Wnioskodawca odmówił przedstawienia koncepcji stacjonarnych barier odorowych (pismo z dnia 07.06.2022r.).

Ww. stanowisko Wnioskodawcy zostanie przedłożone RDOŚ w Opolu po zakończeniu procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, wraz z materiałem, który w tej procedurze zostanie zgromadzony.

  • Osobnym Zawiadomieniem z dnia 22.06.2022r. podano informację o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przy czym udział społeczny w przedmiotowym postępowaniu trwać będzie 30 dni od daty tego zawiadomienia, tj. do 22 lipca 2022r. (włącznie).

Ponadto informuje się, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r. 

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl .

Informuję również, że:

  • zgodnie z art.35 §5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 673
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o aktualnym jego etapie; dot. przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia), na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś - Ferma Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o aktualnym jego etapie; dot. przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia), na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś - Ferma Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2022 13:00:00
Data udostępnienia informacji: 22.06.2022 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 13:31:58
Rejestr zmian