Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.77.2020.MCH                                                                                                                                                   Opole, dnia 03 lipca 2023r.

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2023r. poz.775 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094], zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu”, o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

Uzyskano ponowne opinie organów współuczestniczących w postępowaniu:

  • Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i tym samym opracowania raportu oddziaływania na środowisko - postanowienie nr WOOŚ.4220.131.2023.PK.2 z dnia 12.05.2023r. (data wpływu 12.05.2023r.),
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu jako organu inspekcji sanitarnej, powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, podtrzymującego swoje stanowisko zawarte w opinii nr NZ.9022.8.70.2022.EK z dnia 13.10.2022r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych, podtrzymującego swoje stanowisko zawarte w opinii nr GL.ZZŚ.3.435.60.2021.DB z dnia 23.03.2021r. oraz GL.ZZŚ.3.435.215.2022.DB z dnia 24.10.2022r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  • Po uzyskaniu opinii jw., Prezydent Miasta Opola jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie i właściwy do podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w powyższej kwestii, podzielił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie nr OŚR.6220.77.2020.MCH z dnia 26.06.2023r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od wydanego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w terminie do dnia 24 lipca 2023r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanym postanowieniu (art.49 §2 ustawy Kpa) oraz kolejne 7 dni na wniesienie przez stronę zażalenia od wydanego postanowienia (art.129 §2 ustawy Kpa).

W przypadku niewniesienia zażalenia na ww. postanowienie przez strony postępowania, na podstawie art.63 ust.5, 5a i 6 ustawy ooś, Prezydent Miasta Opola wyda postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu ooś - maksymalnie na okres 3 lat (ust.5, 5a). Na postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie (ust.6).

W przypadku wniesienia zażalenia przez którąś ze stron postępowania, na postanowienie z dnia 26.06.2022r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wszystkie strony przedmiotowego postępowania zostaną o tym fakcie powiadomione nowym zawiadomieniem.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  nr 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Widuto
Kierownik Referatu Pozwoleń
i Uwarunkowań Środowiskowych
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 286
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu", o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu", o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2023 09:11:19
Data udostępnienia informacji: 03.07.2023 11:15:01
Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2023 11:35:41
Rejestr zmian