Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 06.12.2023r.

OŚR.6220.90.2022.MK                                                                                                                                                                       

 ZAWIADOMI­ENIE  PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2023.1094 ze zm.),

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

  • wnioskiem Prezydenta Miasta Opola, działającego przez pełnomocnika, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu;
  • oraz przedłożeniem tut. Organowi Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowanego przez zespół autorski Prosilence Sp. z o.o. Sp.k., kierownik zespołu Krzysztof Kręciproch,

prowadzone jest postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Opola, na działkach gruntowych o numerach ewidencyjnych:

∙ obręb Półwieś: k.m.8, działki o numerach: 29/7, 29/5, 28/1, 29/2, 27/1, 27/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 25/1, 25/2, 24/1, 24/3, 24/4, 24/7, 23/3, 42/6, 23/4, 23/1, 22, 23/5, 11/4; k.m.9, działki o numerach: 12/14, 12/15, 12/33, 12/36, 12/32, 14/1; k.m.26, działki o numerach: 124/1, 1/15, 1/19, 124/2, 124/3, 124/4, 115/1, 1/3, 1/14, 1/20, 115/2, 1/9;

∙ obręb Opole: k.m.25, działki o numerach: 10/1, 11, 10/2, 13/4, 13/5, 94, 13/8, 13/7, 14, 13/10, 16/2, 13/9, 89/1, 87, 93.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie:

- §3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W toku prowadzonego postępowania, po uzyskaniu opinii organów współuczestniczących, Prezydent Miasta Opola podzielił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydał postanowienie nr OŚR.6220.90.2022.MK z dnia 22.05.2023r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art. 77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy); przy piśmie z dnia 06.12.2023r. wystąpiono do RDOŚ w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, na etapie opiniowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia wydał opinię nr NZ.9022.8.11.2023.EK z dnia 06.03.2023r., iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe oznacza, iż nie występowano o opinię do PPIS w Opolu na etapie raportu ooś;
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organ właściwy do wyrażenia opinii na etapie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wydał opinię nr GL.ZZŚ.3.4901.32.2023.DB z dnia 20.03.2023r., iż nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Z uwagi na powyższe, nie występowano o uzgodnienie do Zarządu Zlewni w Opolu na etapie raportu ooś.

Informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 317, nr tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 10 stycznia 2024r. (włącznie).

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty
elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy PeUP i ePUAP.

Dokumentacja  ww. sprawy dostępna jest pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1zEkrum2jltr5h6pmKZg9BK4DFXg5bHqU

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

/podpisano elektronicznie/

               

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 38
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: podanie do publicznej wiadomości informacji o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu
Skrócony opis: podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 11.12.2023 11:14:52
Data udostępnienia informacji: 11.12.2023 11:23:55
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2023 11:24:26
Rejestr zmian