Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                                                                                                     Opole, dnia 23 listopada 2023 r.

OŚR.6220.44.2023.MKb

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883, ob. Kolonia Gosławicka, woj. opolskie”, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tutejszy organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

1) Inwestor w trakcie prowadzonego postępowania przedłożył uzupełnienia będące obliczeniami zanieczyszczeń emisji do powietrza, jakie będą emitowane podczas eksploatacji przedsięwzięcia oraz obliczenia przewidywanego hałasu do środowiska z dnia: 29 września 2023 r. (data wpływu 24 października 2023 r.) oraz z 3 listopada 2023 r. (data wpływu
8 listopada 2023 r.);

2)  Organ prowadzący postępowanie przekazał ww. uzupełnienia do RDOŚ-a, PGWWPDZZ w Opolu w pismach z dnia
9.11.2023 r. wraz z prośbą o podtrzymanie swojego stanowiska;

3)   Po ww. uzupełnieniach do przedmiotowego wniosku Prezydent Miasta Opola wystąpił o ponowną opinię do PPIS w Opolu.

4)   Uzyskano wymagane prawem opinie i uzgodnienia od organów współuczestniczących w postępowaniu jn.:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – postanowienie nr WOOŚ.4220.333.2023.JGD z dnia 29.09.2023 r. (data wpływu 11.10.2023 r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
    i określił warunki realizacji inwestycji wraz z pismem nr WOOŚ.4220.403.2023.JGD z 14.11.2023 r., podtrzymującym ww. opinię;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – opinia nr NZ.9022.8.63.2023.AS z 25.09.2023 r., w której stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest potrzeba przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z ponowną opinią (po przesłanych uzupełnieniach) nr NZ.9022.8.63.2023.EK.1 z 14.11.2023 r. iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych – pismo nr GL.ZZŚ.3. 4901.182.2023.MO z dnia 4.10.2023 r. (data wpływu 5.10.2023 r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji wraz pismem podtrzymującym ww. opinię w piśmie nr GL.ZZŚ.3.4901.182.2023.MO z 17.11.2023 r.,

3) Zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883 ob. Kolonia Gosławicka,
woj. opolskie”.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883
ob. Kolonia Gosławicka, woj. opolskie”
.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83: „punkty do zbierania, w tym do przeładunku odpadów, wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 317; tel. 77 45 11 819, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 14.12.2023 r. włącznie.

 

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 163
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego_ dot. postępowania o wyd.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883, ob. Kolonia Gosławicka, woj. opolskie”
Skrócony opis: zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego_ dot. postępowania o wyd.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883, ob. Kolonia Gosławicka, woj. opolskie”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 23.11.2023 11:15:11
Data udostępnienia informacji: 23.11.2023 11:22:01
Data ostatniej aktualizacji: 23.11.2023 11:22:07
Rejestr zmian