Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 13 lutego 2024r.

OŚR.6220.58.2023.MKU                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej bazy transportowo-magazynowej Remondis w Opolu, planowanego do realizacji na terenie działek nr: 281, 255, 249, 248, 250, 279 i 256, obręb Nowa Wieś Królewska jn.:

  • w dniu 14.11.2024r. do tut. Organu wpłynął wniosek Remondis Opole Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.;
  • Organ pismem nr OŚR.6220.58.2023.MKU z dnia 12.12.2023r. wezwał Spółkę do uzupełnienia przedłożonego wniosku;
  • Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola – jako organ architektoniczno-budowlany – w piśmie nr UAB.6727.1123.2023.MB z dnia 27.12.2023r. wyraził opinię, że zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr LXVIII/693/10 z dnia 27.05.2010r.
  • Wobec powyższego tut. Organ mając na uwadze przepis art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy ooś zobowiązany będzie do wydania decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań. Wyżej cytowany przepis stanowi, że właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

W dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa.
W związku z powyższym, przewiduje się, iż decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana do dnia 29 marca 2024r. 

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 28 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 12.03.2024r. włącznie.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Niniejsze zawiadomienie doręcza się Wnioskodawcy.

Ponadto podlega ono:

  • wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola, Plac Wolności 7-8,
  • opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 107
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej bazy transportowo-magazynowej Remondis w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 13.02.2024 14:40:03
Data udostępnienia informacji: 13.02.2024 14:45:29
Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2024 14:45:24
Rejestr zmian