Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 22.08.2023r.

OŚR.6220.30.2023.MK

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775), oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094), zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa fermy drobiu zlokalizowanej na terenie miasta Opola, obręb Czarnowąsy”, położonego na działkach nr: 2755, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2793, 2920, 2921, 2957, 2958, 2959, 2960, 3011, 3166, 3185, 3192, obręb Czarnowąsy

o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • uzyskano opinie organów współuczestniczących w postępowaniu o zakresie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, tj.:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - postanowienie nr WOOŚ.4220.266.2023.AW z dnia 04.08.2023r.
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - pismo nr 9022.8.51.2023.EK z dnia 31.07.2023r.
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pismo nr GL.RZŚ.4901.140.2023.MO z dnia 07.08.2023r.
  • Marszałka Województwa Opolskiego - pismo nr DOŚ-RPŚ.7220.20.2023.MWr z dnia 02.08.2023r.
  • po uzyskaniu powyższych opinii Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie nr OŚR.6220.30.2023.MK z dnia 16.08.2023r. określające zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś

Na ww. postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w terminie do dnia 5 września 2023r. (włącznie).

W przypadku niewniesienia zażalenia na ww. postanowienie przez strony postępowania, na podstawie art.69 ust.4 ustawy ooś, Prezydent Miasta Opola wyda postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie (art.69 ust.5 ustawy ooś).

W przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 16.08.2023r., określające zakres raportu, wszystkie strony przedmiotowego postępowania zostaną o tym fakcie powiadomione nowym zawiadomieniem.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pokój nr 324; 

nr telefonu 77 45 11 819,

e-mail: osr@um.opole.pl

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

/podpisano elektronicznie/

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 326
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalajacego zakres raportu dla przedsiewzięcia pn.: „Przebudowa fermy drobiu zlokalizowanej na terenie miasta Opola, obręb Czarnowąsy”, położonego na działkach nr: 2755, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2793, 2920, 2921, 2957, 2958, 2959, 2960, 3011, 3166, 3185, 3192, obręb Czarnowąsy
Skrócony opis: zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalającego zakres raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa fermy drobiu zlokalizowanej na terenie miasta Opola, obręb Czarnowąsy”, położonego na działkach nr: 2755, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2793, 2920, 2921, 2957, 2958, 2959, 2960, 3011, 3166, 3185, 3192, obręb Czarnowąsy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 22.08.2023 15:13:00
Data udostępnienia informacji: 24.08.2023 15:20:18
Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2023 15:19:46
Rejestr zmian