Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 23 czerwca 2022r.

OŚR.6220.11.2022.MCH
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)                                                                           

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029],

zawiadamiam strony postępowania,

że po uzyskaniu ponownej opinii organu współuczestniczącego w postępowaniu jn.:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych – pismo nr GL.ZZŚ.3.435.83.2022.DB z dnia 10.06.2022r. (data wpływu 13.06.2022r.), w którym stwierdził ponownie, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Czarnowąsy, arkusz 9, Miasto Opole”.

Wystąpienie o ponowną opinię do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie spowodowane było złożeniem przez Inwestora dodatkowego wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 22 lipca 2022r. 

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 283/14, 284/14, 285/14, 286/14, 292/18, 293/18, 294/18, 462/12,  k. m. 9, obręb Czarnowąsy oraz istnieje możliwość wykorzystania działek towarzyszących o nr: 456/9, 457/9, 458/9, 459/9, 206, k. m. 9, obręb Czarnowąsy (przejście podziemnymi liniami kablowymi).

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Planowane przedsięwzięcie, zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z:

  • § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a [dot. lokalizacji na obszarach objętych formami ochrony przyrody]

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 14.07.2022r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Widuto
Kierownik Referatu Pozwoleń
i Uwarunkowań Środowiskowych
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 524
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Czarnowąsy, arkusz 9, Miasto Opole”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Czarnowąsy, arkusz 9, Miasto Opole”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 23.06.2022 09:01:18
Data udostępnienia informacji: 23.06.2022 09:56:16
Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 10:03:13
Rejestr zmian