Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.77.2020.MCH                                                

 

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.], zawiadamiam strony postępowania, iż:

  • uzyskano wymagane prawem opinie organów współuczestniczących w postępowaniu, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
  • w dniu 27.10.2022r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola wpłynęły uwagi mieszkańców Bierkowickiej, w związku z tym pismem nr OŚR.6220.77.2020.MCH z dnia 09.12.2022r. Prezydent Miasta Opola wystąpił do Inwestora z prośba o odniesienie się do przedłożonych uwag;
  • Inwestor pismem nr PPM/P20022/MSOL/1114/2022 z dnia 29.12.2022r. poinformował tut. Organ o zmianie przebiegu trasy zaprojektowanej drogi, a pismem nr PPM/P20022/MSOL/0200/2023 z dnia 20.02.2023r. przedłożył uzupełnioną Kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  • mając na uwadze powyższe, Prezydent Miasta Opola pismami nr OŚR.6220.77.2020.MCH z dnia 07.04.2023r. wystąpił ponownie do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ponowne wyrażenie opinii, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Lokalizacja przedsięwzięcia:

  • nr: 564/48, 951/135, 1101/123, 289, 872/124, 1323/133, 1327/133, 1273/287, 1326/133, 331/165, 325/165, 172, 406/189, 703/189, 211, 572/197, 264, 902/197, 900/197, 901/197, 903/197, 904/198, 906/198, 907/198, 894/197, 895/197, 893/197, 579/195, 290, 554/64, 1191/50, 1017/284, 579/195, 807/195, 1091/50 (nowe działki), 652/195, 594/193, k. m. 4, obręb Sławice;
  • nr: 1347/1, 1352/1, 482/64, k. m. 2, obręb Bierkowice;
  • nr: 184/3, 185/3, 475/3, 473/3, 186/3, 497/3, 187/3, 945/3, 1342/1, 948/9, 495/123, 506/9, 1342/7, 1342/3, 1342/8, 1342/6, 1342/4, 1342/5, 1341/1, 1341/4, 525/51, 53, 54, 652/117, 474/3, k. m. 1, obręb Bierkowice.

Przebieg projektowanej trasy dróg: od ul. Opolskiej (na wysokości obiektu inżynierskiego na cieku Glinka (Ryjec)), w rejonie nieruchomości nr 7 przy ul. Opolskiej, dalej w kierunku południowym wzdłuż trasy cieku, następnie – w okolicy skrzyżowania z ul. Sławicką, ul. Szczęśliwą i ul. Bierkowicką, w dowiązaniu do istniejącej drogi gruntowej w rejonie cieku Prószkowski Potok.

Teren inwestycji na zasadniczej części opracowania nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie Opola. Jednakże, w rejonie projektowanego ronda inwestycja znajduje się na terenie na którym obowiązuje mpzp przyjęty Uchwałą Nr LVIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z §3 ust.1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w  §2 ust.1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, […],  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. z 2019r. poz.1839 ze zm.].

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 475
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o uzyskanych opiniach, dodatkowych wyjaśnieniach Inwestora, przedłożeniu uzupełnionej Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu o ponowne opinie do organów_"Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu" .
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o uzyskanych opiniach, dodatkowych wyjaśnieniach Inwestora, przedłożeniu uzupełnionej Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu o ponowne opinie do organów_"Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu".
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2023 09:24:35
Data udostępnienia informacji: 17.04.2023 09:35:32
Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2023 09:35:23
Rejestr zmian