Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                        Opole,  dnia 15 grudnia 2023r.

OŚR.6220.32.2022.MCH

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

      Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1094 ze zm.], zwanej dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych na działkach nr 93, 94, 95, 96, k. m. 36, obręb Szczepanowice w Opolu”, że:

- w dniu 15.09.2023r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, wydało:

  • decyzję nr SKO.40.3477.2023.oś z dnia 15.09.2023r. umarzającą postępowanie odwoławcze z odwołania jednej ze stron;
  • postanowienie nr 40.3476.2023.oś z dnia 15.09.2023r. stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez dwie strony postępowania;
  • decyzję nr SKO.40.1151.2023.oś z dnia 15.09.2023r. uchylającą zaskarżoną decyzję w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji;

- w dniu 28.11.2023r. Inwestor pismem (bez numeru) z dnia 28.11.2023r. wycofał wniosek z dnia 20.05.2022r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych na działkach nr 93, 94, 95, 96, k. m. 36, obręb Szczepanowice w Opolu”;

- w dniu 13.12.2023r. Prezydent Miasta Opola umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. w związku z wycofaniem przedmiotowego wniosku (decyzja o umorzeniu postępowania nr OŚR.6220.32.2022.MCH z dnia 13.12.2023r.).

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr 93, 94, 95, 96, k. m. 36, obręb Szczepanowice.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu (Uchwała Rady Miasta Opola nr XXXVI/380/08 z dnia 25 września 2008r.) wraz z jego zmianą (Uchwała Rady Miasta Opola nr XLIX/1022/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu
– uchwała zmieniająca nie dot. lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia) i zgodna jest z jego zapisami. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 6 MW.

Stronami przedmiotowego postępowania, zgodnie z przepisem art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ, jest Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 12.01.2024r. (włącznie).  

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art. 49 §2 ustawy Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawy Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja o umorzeniu postępowania oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876.

Z uwagi na trwający stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 132
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych na działkach nr 93, 94, 95, 96, k. m. 36, obręb Szczepanowice w Opolu”.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych na działkach nr 93, 94, 95, 96, k. m. 36, obręb Szczepanowice w Opolu”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2023 08:35:07
Data udostępnienia informacji: 15.12.2023 08:54:27
Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2023 08:52:25
Rejestr zmian