Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                                                                                              Opole, dnia 7.02.2024r.

OŚR.6220.44.2023.MWi

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883, ob. Kolonia Gosławicka, woj. opolskie”, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tutejszy organ w ramach przedmiotowego postępowania, tj. o:

  1. Uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu (o czym była mowa już w zawiadomieniu z dnia 23.11.2023r.) :
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – postanowienie nr WOOŚ.4220.333.2023.JGD z dnia 29.09.2023 r. (data wpływu 11.10.2023 r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
    i określił warunki realizacji inwestycji wraz z pismem nr WOOŚ.4220.403.2023.JGD z 14.11.2023 r., podtrzymującym ww. opinię;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – opinia nr NZ.9022.8.63.2023.AS z 25.09.2023 r., w której stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest potrzeba przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z ponowną opinią (po przesłanych uzupełnieniach) nr NZ.9022.8.63.2023.EK.1 z 14.11.2023 r. iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych – pismo nr GL.ZZŚ.3. 4901.182.2023.MO z dnia 4.10.2023 r. (data wpływu 5.10.2023 r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił warunki realizacji inwestycji wraz pismem podtrzymującym ww. opinię w piśmie nr GL.ZZŚ.3.4901.182.2023.MO z 17.11.2023 r.,
  1. Wezwaniu Spółki przy piśmie z dnia 21.12.2023r. do ustosunkowania się i złożenia wyczerpujących wyjaśnień  do treści uwag / wniosków oraz sprzeciwów mieszkańców Kolonii Gosławickiej (niebędących stronami postępowania);
  2. Piśmie Spółki z dnia 31.01.2024r., stanowiącym odpowiedź na uwagi zgłoszone przez mieszkańców w sprawie przedsięwzięcia planowanego w Opolu przy ul. Wschodniej 25;
  3. Spotkaniu z mieszkańcami w sprawie przedsięwzięcia, organizowanym przez Inwestora, zaplanowanym na dzień 15.02.2024r. (miejsce spotkania – sala konferencyjna Hotel DeSilva Premium Opole przy ul. Powolnego 10, godz. 15.00). W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Spółki, wezmą udział eksperci z Energopomiar Sp. z o.o. oraz przedstawiciele tut. Wydziału;
  4. Zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883 ob. Kolonia Gosławicka, woj. opolskie”.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 - „punkty do zbierania, w tym do przeładunku odpadów, wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących oraz pismem Spółki z 31.01.2024r.), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 317; tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 28.02.2024 r. włącznie.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 146
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o kolejnych etapach postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz.3883 obr.Kolonia Gosławicka, w tym o zebraniu materiału i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie
Skrócony opis: zawiadomienie stron postępowania o kolejnych etapach postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz.3883 obr.Kolonia Gosławicka, w tym o zebraniu materiału i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 07.02.2024 07:36:49
Data udostępnienia informacji: 07.02.2024 07:48:48
Data ostatniej aktualizacji: 07.02.2024 07:48:36
Rejestr zmian