Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.62.2022.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2022r. poz.2000], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],

zawiadamia i informuje się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie - w trybie Rozdziału 5a ustawy dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane [t.j. Dz.U. 2021r. poz.2351 ze zm.] - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego, iż w dniu 15 listopada 2022r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.62.2022.BS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia:  działki ewid. nr 1285/11 i 1285/12, obręb Zakrzów; teren zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu.

Przypomina się, że stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola,

w terminie do dnia 13 grudnia 2022r. (włącznie).

 Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art.129 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 318; tel. 77 45 11 978, -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, również uzyskania kopii przedmiotowej decyzji, zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 589
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego, NA TERENIE ZAKŁADU IMEX-PIECHOTA PRZY UL. PORTOWEJ 7 W OPOLU
Skrócony opis: ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego, NA TERENIE ZAKŁADU IMEX-PIECHOTA PRZY UL. PORTOWEJ 7 W OPOLU
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 15.11.2022 09:12:22
Data udostępnienia informacji: 15.11.2022 09:34:59
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2022 09:33:59
Rejestr zmian