Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.43.2022.MWi                                                                                                                     Opole,  dnia 05.09.2022r.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE

 DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole, o mocy 20 MW (na wniosek Spółki RENEGIA 1  Sp. z o.o. ul. Górna 25C, 45-404 Opole), o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

Uzyskano opinie organów współuczestniczących w postępowaniu:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ.9022.8.51.2022.EK z dnia 27.07.2022r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4220.271.2022.AKu z dnia 03.08.2022r., w który wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wraz z postanowieniem z dnia 30.08.2022r. prostującym z urzędu oczywistą omyłkę w ww. postanowieniu z 03.08.2022r.,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia nr GL.ZZŚ.3.435.162.2022.MO z dnia 05.08.2022r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

Po uzyskaniu opinii jw., Prezydent Miasta Opola jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie i właściwy do podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w powyższej kwestii, podzielił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie nr OŚR.6220.43.2022.MWi z dnia 30.08.2022r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodny ze stanowiskiem RDOŚ w Opolu.

Od wydanego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w terminie do dnia  26.09.2022r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczonym został jako 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanym postanowieniu (art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 7 dni na wniesienie przez strony zażalenia od wydanego postanowienia (art.129 §2 Kpa).

W przypadku niewniesienia zażalenia na ww. postanowienie przez strony postępowania, Prezydent Miasta Opola wyda postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu ooś - maksymalnie na okres 3 lat. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie (art.63 ust.6 ustawy ooś).

Natomiast w przypadku wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, na podstawie art.10 ustawy Kpa, wszystkie strony przedmiotowego postępowania zostaną o tym fakcie powiadomione nowym zawiadomieniem.

Z zebranym materiałem dowodowym, w tym z ww. opiniami i postanowieniem Prezydenta Miasta Opola, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydzału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 526
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o uzyskanych opiniach organów współuczestniczących oraz o wydanym postanowieniu z dnia 30.08.2022, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko_budowa elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obr.Kolonia Gosławicka
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o uzyskanych opiniach organów współuczestniczących oraz o wydanym postanowieniu z dnia 30.08.2022, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko_budowa elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obr.Kolonia Gosławicka
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 05.09.2022 08:45:43
Data udostępnienia informacji: 05.09.2022 08:55:38
Data ostatniej aktualizacji: 05.09.2022 08:55:32
Rejestr zmian