Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.10.2023.MCH                                                          

                                          Opole,  dnia 12 czerwca 2023r. 

ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamia się strony postępowania, tj. osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym
do działki nr 15, k. m. 3, obręb Groszowice, że:

że w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku spółki PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Opole-2 o mocy do 7 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska, Miasto Opole, powiat opolski, woj. opolskie”, uzyskano opinie:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4220.147.2023.BB z dnia 09.05.2023r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
  2. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - opinia nr GL.ZZŚ.3.4901.68.2023.MO z dnia 09.05.2023r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ.9022.8.24.2023.EK z dnia 27.04.2023r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje się, iż zebrano materiał dowodowy w sprawie. Strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Ponadto, na podstawie art. 36  § 1 ustawy Kpa informuję, iż przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie może zostać zakończone w terminie wskazanym w piśmie z dnia     21.04.2023r., tj. do 16 czerwca 2023r. Przyczynę zwłoki stanowi proceduralny charakter sprawy i związana z tym konieczność zapoznania się stron z zebranym materiałem dowodowym. Mając na uwadze powyższe, tut. Organ informuje, że rozpatrzenie wniosku w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie do dnia 07.07.2023r.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy ooś– o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 03.07.2023r. włącznie.

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w art. 74 ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 322
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania, tj. stron, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym do działki nr 15, k. m. 3, obręb Groszowice, o uzyskanych opiniach organów opiniujących oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przeds.: pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Opole-2 o mocy do 7 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska, Miasto Opole, powiat opolski, woj. opolskie”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania, tj. stron, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym do działki nr 15, k. m. 3, obręb Groszowice, o uzyskanych opiniach organów opiniujących oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przeds.: pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Opole-2 o mocy do 7 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148,
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2023 08:43:56
Data udostępnienia informacji: 12.06.2023 08:59:29
Data ostatniej aktualizacji: 12.06.2023 09:01:53
Rejestr zmian