Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.86.2021.MCH                                                                                                Opole,  dnia  06 kwietnia 2022r.

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2021r. poz. 735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2021r. poz. 2373 ze zm.], zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie zmiany decyzji nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, na dz. nr 12/26 obręb Półwieś”, że:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.88.2022.JGD z dnia 16.03.2022r. ponownie odmówił wyrażenia opinii dla zmiany decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, na dz. nr 12/26 obręb Półwieś”;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.9022.8.5.2022.EK.1 z dnia 04.03.2022r. podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • Prezydent Miasta Opola pismem nr OŚR.6220.86.2021.MCH z dnia 28.03.2022r. wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonego wniosku w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;
  • W dniach 21.04.2022r. i 29.04.2022r. wpłynęły uzupełnienia przedmiotowego wniosku o zmianę decyzji środowiskowej;
  • W związku z przedłożonym uzupełnieniem wniosku, Prezydent Miasta Opola pismem nr OŚR.6220.86.2021.MCH z dnia 29.04.2022r. ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr 12/26, k. m. 62, obręb Opole.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej w Opolu – ulicy Północnej w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr LVIII/649/06 z dnia 26 stycznia 2006r. wraz z jego zmianą (Uchwała Rady Miasta Opola nr XIV/123/07 z dnia 28 czerwca 2007r.) i zgodna jest z jego zapisami.

Planowane przedsięwzięcie, zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z:

  • § 3 ust. 1 pkt 14 („instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników),
  • § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a),
  • § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b (garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a)

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
[tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1839], zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 17 czerwca 2022r. 

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.  Informuję również, że zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu; zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.      

                                                                  z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

MCH-7

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 571
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania_ponowna opinia organów opiniujących_zmiana decyzji nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, na dz. nr 12/26 obręb Półwieś”.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania_ponowna opinia organów opiniujących_zmiana decyzji nr OŚR.6220.20.2019.MCH z dnia 29.07.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Północnej, na dz. nr 12/26 obręb Półwieś”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 06.05.2022 09:59:59
Data udostępnienia informacji: 06.05.2022 10:09:05
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2022 10:12:33
Rejestr zmian