Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 02.08.2023r.

OŚR.6220.20.2023.MK

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

    Działając na podstawie art.10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023r.775 ze zm.), oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094), zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Dobrzeńskiej 68, na działkach o nr ewidencyjnych: 741/161, 769/161, 767/160, położonych w obrębie Brzezie,

o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

 • uzyskano opinie organów współuczestniczących w postępowaniu o zakresie raportu
  o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, tj.:
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - postanowienie
  nr WOOŚ.4221.1.3.2023.AK z dnia 13.07.2023r.
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - pismo
  nr 9022.8.44.2023.AS z dnia 11.07.2023r.
 • o. Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  - pismo
  nr GL.RZŚ.4901.49.2023.AS z dnia 17.07.2023r.
 • po uzyskaniu powyższych opinii Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie
  nr OŚR.6220.20.2023.MK z dnia 26.07.2023r. określające
  zakres raportu
  o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś

Na ww. postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w terminie do dnia 24 sierpnia 2023r. (włącznie).

W przypadku niewniesienia zażalenia na ww. postanowienie przez strony postępowania, na podstawie art.69 ust.4 ustawy ooś, Prezydent Miasta Opola wyda postanowienie
o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Na postanowienie
o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie (art.69 ust.5 ustawy ooś).

W przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 26.07.2023r., określające zakres raportu, wszystkie strony przedmiotowego postępowania zostaną o tym fakcie powiadomione nowym zawiadomieniem.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pokój nr 324; 

nr telefonu 77 45 11 819,

e-mail: osr@um.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 359
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Dobrzeńskiej 68, na działkach o nr ewidencyjnych: 741/161, 769/161, 767/160, położonych w obrębie Brzezie
Skrócony opis: zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Dobrzeńskiej 68, na działkach o nr ewidencyjnych: 741/161, 769/161, 767/160, położonych w obrębie Brzezie
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 02.08.2023 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 02.08.2023 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 07.08.2023 13:43:32
Rejestr zmian