Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 08.03.2022r.

OŚR.6220.14.2021.MK                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2021.735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.2373 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że:

na wniosek (złożony w dniu 04.03.2022r.) Gminy Opole, Prezydent Miasta Opola postanowieniem nr OŚR.6220.14.2021.MK z dnia 07.03.2022r. zawiesił postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rzeki Ryjec”, na odcinku 6050 m, tj. od kilometra rzeki 0+750 (ujście rzeki Ryjec w miejscu przepustu wałowego lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry – śluza upustowa „Sławice”) do kilometra rzeki 6+800 (ujście Rowu I).

Podstawę prawną do wydania ww. postanowienia stanowił art. 98 § 1 ustawy Kpa, zgodnie z którym postepowanie można zawiesić jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Ponieważ wniosek o zawieszenie postępowania złożyła strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte Prezydent Miasta Opola uznał, że pozostałe strony nie sprzeciwiają się zawieszeniu oraz że nie zagraża to interesowi społecznemu.

Zgodnie z art. 98 §2 Kpa, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do postanowień art.73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. 324, nr kontaktowy 77 45 11 819, e-mail: malgorzata.knap@um.opole.pl lub osr@um.opole.pl

Ponadto informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 549
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rzeki Ryjec”, na odcinku 6050 m, tj. od kilometra rzeki 0+750 (ujście rzeki Ryjec w miejscu przepustu wałowego lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry – śluza upustowa „Sławice”) do kilometra rzeki 6+800 (ujście Rowu I).
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rzeki Ryjec”, na odcinku 6050 m, tj. od kilometra rzeki 0+750 (ujście rzeki Ryjec w miejscu przepustu wałowego lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry – śluza upustowa „Sławice”) do kilometra rzeki 6+800 (ujście Rowu I).
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 08.03.2022 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 09.03.2022 13:43:04
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2022 13:44:18
Rejestr zmian