Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 19.07.2023 r.

OŚR.6220.69.2022.MKb                                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zm.), 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

podaje do publicznej

 wiadomości informację,

że w dniu 19 lipca 2023 r., po przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w tym po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja nr OŚR.6220.69.2022.MKb o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz części działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice, będących własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy  ul. Podmiejskiej 69.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr LVIII/1093/22 Rady Miasta Opola z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podmiejska I” w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 2297).  Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem „1IO – teren gospodarowania odpadami, z wyłączeniem terenu składowiska odpadów i jest zgodne z jego zapisami.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy  ul. Podmiejskiej 69.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiotowej sprawie są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Ponadto Marszałek Województwa Opolskiego postanowieniem nr DOŚ-RPŚ.7220.30.2022.HM
z 30 listopada 2022 r. odstąpił od wydania opinii w ww. postępowaniu, gdyż planowane przedsięwzięcie nie jest instalacją wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniami ww. organów oraz opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 324, tel. 77-45-11-819, e-mail: osr@um.opole.pl. Treść ww. decyzji została również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (zakładka: System Informacji o Środowisku/Decyzje środowiskowe/Podanie do publicznej wiadomości informacji/).

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 431
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz części działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie działek nr: 1/71 oraz części działki 1/72, a.m. 1 w Opolu obręb 0058 Groszowice
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 19.07.2023 14:49:30
Data udostępnienia informacji: 19.07.2023 14:58:07
Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2023 15:01:44
Rejestr zmian