Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 14 lutego 2024r.    OŚR.6220.47.2023.MWi                                                                                                    

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji”, zlokalizowanego w Opolu na działce o nr ew. 369/7 obręb 0118 Zakrzów, iż w dniu 13 lutego 2024r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.47.2023.MWi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Mondial Spółka z o.o. i Zoltar INVEST Spółka z o.o., obie z siedzibą w Katowicach 40-085 Opole ul. Mickiewicza 21.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 13 marca 2024r. (włącznie). Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 ustawą Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawą Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. Treść ww. decyzji została również zamieszczona na BIP-ie Urzędu Miasta Opola (zakładka System informacji o środowisku-decyzje środowiskowe-podanie do publicznej wiadomości). W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 112
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji w Opolu na dz. 369/7 obręb Zakrzów
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, myjnią automatyczną, myjnią ręczną i restauracji w Opolu na dz. 369/7 obręb Zakrzów
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 14.02.2024 12:38:50
Data udostępnienia informacji: 14.02.2024 13:21:47
Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2024 13:21:40
Rejestr zmian