Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.651.2023

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego

 

Na podstawie § 8 ust. 1-3 oraz § 9 i 15 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. z  2018 r. poz. 2443) w związku z art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 41i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) - zarządza się, co następuje:

 

 • 1. 1. Urząd Miasta Opola rozpoczyna w dniu 18 września 2023 r. konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanymi dalej: „organizacjami pozarządowymi” oraz z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej: „Radą”.
 1. Konsultacje będą realizowane do dnia 10 października 2023 r.

2. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2024.

 1. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii organizacji pozarządowych i Rady w przedmiocie konsultacji, m.in. priorytetów, celów współpracy oraz proponowanych działań z zakresu przedmiotowego Programu, sposobu jego realizacji, wysokości planowanych środków oraz zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Uzasadnieniem konsultacji jest realizacja dialogu władz Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i Radą w celu uzyskania optymalnych wyników współpracy Miasta Opola z sektorem pozarządowym w ramach przygotowania Programu, a następnie jego realizacji.

 

 • 3. Konsultacje będą realizowane w dwóch etapach:
 • etap 1, obejmujący konsultacje z organizacjami pozarządowymi od dnia 18 września 2023 r. do dnia 25 września 2023 r.;
 • etap 2, obejmujący konsultacje z Radą od dnia 26 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r.

 

 • 4. 1. Konsultacje będą realizowane będzie w formach:
 • pisemnego przekazywania opinii na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1, 45-064 w Opolu;
 • elektronicznego przekazywania opinii na adres: ngo@um.opole.pl;
 • punktu konsultacyjnego dostępnego pod numerem telefonu 77/ 44-61-573 w godz. od 730 do 1400 w każdy dzień roboczy Urzędu Miasta Opola;
 • debaty publicznej, odbywającej się w dwóch częściach, tj. w dniach:
  1. 27 września 2023 r. od godz. 1630,
  2. 4 października 2023 r. od godz. 1600,

w sali nr 106 w Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1, 45-064 w Opolu.

 1. Etap 2 konsultacji realizowany będzie w formie opiniowania projektów uchwał przez Radę. Rada wyraża swoją opinię w przedmiocie konsultacji w formie uchwały.

 

 • 5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole.

 

 • 6. Niniejsze zarządzenie oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola oraz niezwłocznie przekazuje się je do wiadomości organizacjom pozarządowym działającym w Opolu oraz Radzie.

 

 • 7. Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Dialogu Obywatelskiego.

 

 • 8. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego.

 

 • 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 327
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2024
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która udostępnia informację: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023 11:10:43
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023 11:13:50
Data ostatniej aktualizacji: 28.02.2024 13:20:36
Rejestr zmian