Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.49.2022.MCH                                                 Opole, dnia 26 października 2022r.

 

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [tekst jednolity Dz.U. 2022r. poz. 2000], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.],

zawiadamia się strony przedmiotowego postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu firmy IFM – budowa obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną  infrastrukturą”, realizowanego w Opolu przy ul. Północnej 6 (dz. nr 5/50, 5/51, 5/39, k. m. 62, obręb Półwieś), iż w dniu 20 października 2022r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.49.2022.MCH z dnia 20.10.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr 5/50, 5/51, 5/39, k. m. 62, obręb Półwieś, północno-zachodnia część miasta Opole, teren opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu (Uchwała Rady Miasta Opola nr LV/1091/18 z dnia 25 stycznia 2018r.) wraz z jego zmianą (Uchwała Rady Miasta Opola nr XVII/353/19 z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna II” w Opolu – uchwała zmieniająca nie dot. lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia) i zgodna jest z jego zapisami. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 1P/UC.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki ifm ecolink Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu [45-805] przy ul. Północnej 6.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 23 listopada 2022r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 388
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu firmy IFM – budowa obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą”, realizowanego w Opolu przy ul. Północnej 6 (dz. nr 5/50, 5/51, 5/39, k. m. 62, obręb Półwieś)
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. pn.: „Rozbudowa zakładu firmy IFM – budowa obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą”, realizowanego w Opolu przy ul. Północnej 6 (dz. nr 5/50, 5/51, 5/39, k. m. 62, obręb Półwieś).
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2022 08:23:06
Data udostępnienia informacji: 26.10.2022 13:00:18
Data ostatniej aktualizacji: 26.10.2022 12:55:27
Rejestr zmian