Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.62.2022.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j.  Dz.U. 2021r. poz.735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.], zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek IMEX-PIECHOTA Sp.k. z siedzibą w Opolu [45-116], ul. Portowa 7, złożony pismem (bez numeru) z dnia 12.09.2022 (data wpływu do tut. Urzędu 13.09.2022r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie - w trybie art.48 ustawy dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane [t.j. Dz.U. 2021r. poz.2351 ze zm.] - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego;
  • pismami nr OŚR.6220.62.2022.BS z dnia 28.09.2022r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie - na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia - opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 14 listopada 2022r.

Lokalizacja przedsięwzięcia:  działki ewid. nr 1285/11 i 1285/12, obręb Zakrzów; teren zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie Opola.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, tym samym sporządzenie raportu, może być wymagane, zgodnie z §3 ust.1 pkt 37 lit.e – instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d – inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 22, z wyłączeniem […],  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. 2019r. poz.1839 ze zm.].

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od terenu usytuowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl .

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęcam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art.35 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 502
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o WSZCZĘCIU postępowania i wystąpieniu do RDOŚ, PPIS i Wód Polskich o opinie; dot. przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego; na terenie zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o WSZCZĘCIU postępowania i wystąpieniu do RDOŚ, PPIS i Wód Polskich o opinie; dot. przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego; na terenie zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2022 15:19:00
Data udostępnienia informacji: 28.09.2022 15:39:55
Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2022 15:35:24
Rejestr zmian