Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 Opole, dnia 08.03.2024r.

OŚR.6220.43.2022.MWi

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz.1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole, o mocy 20 MW, iż w dniu 04.03.2024r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.43.2022.MWi, którą odmówiono RENEGIA 1 Sp. z o.o. ul. Górna 25C, 45-404 Opole wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rada Miasta Opola NR LXXXIII/1418/24 z dnia 25.01.2024r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kolonia Gosławicka I” w Opolu); lokalizacja przedsięwzięcia jest niezgodna z jego ustaleniami.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (czyli na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy).

Stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 05.04.2024r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art. 49 § 2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 § 2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 30
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie do stron postępowania_odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka
Skrócony opis: zawiadomienie do stron postępowania_odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 08.03.2024 11:29:47
Data udostępnienia informacji: 08.03.2024 11:37:22
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2024 11:40:44
Rejestr zmian